DUYURULAR

  • Sitemiz yeni tasarımıyla hizmete başlamıştır.
  • Site hız ve performans yönüyle modifiye edilmiştir.
  • Sitemizde yasadışı hiç bir paylaşım yapılmamaktadır.
  • İçerikler hakkında itirazlarınızı iletişim sayfamızdan bizlere iletin.
  • Site iletişim sayfasından siteyle ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Tıkla
  • Bu siteye sizinde katkılarınızı bekliyoruz. ...
  • Sitemizdeki içerikler için lütfen seviyeli yorumlar yapın,
  • Küfürlü, hakeretli şekilde konuşanlar siteden banlanacaktır.
  • Anlayışınız için şimdiden teşekkürler.
Hot News
Anasayfa » Kültür » Süleyman Şah Türbesi
Kültür 2014
suleymansah

Süleyman Şah Türbesi

Haber Tarihi: 02 Haziran, 2014,Pazartesi | | Kategorisi: Kültür

Süleyman Şah ile ilgili tarihçiler çelişkili bilgiler verir. Kimi kaynağa göre Osmanlı Devleti Kurucusu Osman Gazinin büyük babası (dedesi) olduğunu iddia eden kaynaklar olmakla birlikte, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey’in büyük babasının Gündüz Alp olduğu ve Süleyman Şah’ında Gündüz Alp’in oğlu olduğu iddia edilmektedir.

Tespit edilen bir takım Osmanlı arşivlerinin incelenmesi neticesinde ve ilk Osmanlı tarihçilerinden Ahmedî, Enverî ve Karamânî Mehmed Paşaya dayanan kaynaklara göre ikinci iddianın doğru olduğu sonucuna varılmaktadır. Ayrıca ele geçen Osman Bey’e ait bir sikkede “Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp” ibaresinin bulunması bu fikri daha da güçlendirmektedir. Süleyman Şahın Ertuğrul Gazi’nin babası Gündüz Alp’in kardeşi olabileceği fikrini ortaya atan tarihçiler de bulunmaktadır.

turk-topragi-caber-kalesi-suriye-

Süleyman Şah Türbesi Nöbet Tutulan Bina

Her iki iddiaaya göre Süleyman Şah Osmanlı Devleti’nin kurucu büyüklerinden biri olmuş ve osmanlı devletinin kurulma aşamalarında büyük hizmetler vermiş büyük bir şahsiyettir. Süleyman Şah Oğuzların Kayı boyundandır.

Moğolların 13. yüzyılda Orta Asya’yı istila etmesi üzerine batıya doğru göç etmeye karar veren türk boyları arasında Kayı boyu da bulunmaktaydı. Göç eden kayı boyu Anadoluya gelmeden önce Su­ri­ye ve Ira­k’­a da gi­dip, yer­leş­miş­ler­di. Ta­ri­hi ri­va­yet­ler­de Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alp Arslan’ın Malazgirt Zaferi’nden sonra, yeni vatan edinmek maksadıyla batıya yönelen Oğuz boyları ile birlikte Süleyman Şah önderliğindeki Kayı boyu da kendilerine uygun bir yer arayışı içindeydi.

Os­man­lı ha­ne­da­nı­nın men­sup ol­du­ğu bu boyun (şimdiki tabirle aşi­re­tin) Su­ri­ye üze­rin­den anadoluya doğru yeni yurt aramak üzere çıktığı bu yolculukta Halep yakınlarındaki Caber Kalesi’ne gelir ve Fırat Nehri civarına yerleşir. Buradan tekrar yeni yurt aramak üzere yola çıkar ancak 1086 yılında Fırat Nehri’nin karşı kıyısına geçmeye çalışırken, muhafızları ile birlikte Fırat sularında boğulur.

suleyman-sah-1

Süleyman Şah Türbesi Nöbet Tutan Askerler

Süleyman Şah’ın cenazesi ve yanında bulunan iki askeri Caber Kalesi yamaçlarında bir kümbete defnedilir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluk sınırları içerisinde olan bu mezarın bulunduğu yere bir türbe yapılarak buraya “Türk Mezarı” adı verilmiştir. Osmanlı Arşivi’nden ortaya çıkan 28 Temmuz 1884 tarihli ve Sadrazam Said Paşa imzalı, Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın emrini yazan, belgede şöyle denmektedir:

“Padişahımızın büyük atalarından Zor Sancağı’na bağlı Rakka Kazası’ndaki Ca’ber Kalesi’nde Süleyman Şah medfun bulunmaktadır. Nurlu makamlarının yüce efendimizin şanına yakışacak surette muntazam bir türbe içine alınması padişahımızın iradesi gereğidir. Padişahımızın iradesi mahalline bildirilmiş, türbenin inşaat ve tefrişatı için 49 bin 145 kuruş masrafa lüzum olduğu anlaşılmıştır. Korunması için Ca’ber’e bir on başı takımı konulması, temizlik ve bakımını sağlamak için yüz kuruş maaşla bir de türbedar tayini gerekmektedir. Bu masrafların 1884 yılı bütçesinden ödenmesi hakkındaki mazbata, mazbataya bitişik keşif defteri ve resim arz edilmiştir.”
suleyman-sah-4
Kabrin bulunduğu böl­ge Os­man­lı ha­ki­mi­ye­tin­de iken Türk­men­le­r’­in yo­ğun ola­rak ya­şa­dı­ğı bir bölgeydi. Türk­men­ler ve böl­ge­de ya­şa­yan­lar açı­sın­dan Sü­ley­man Şah Tür­be­si önem­li bir zi­ya­ret­ yeriydi. Ev­li­ya Çe­le­bi, Su­ri­ye se­ya­ha­ti sı­ra­sın­da Ca’­ber Ka­le­si­’ni ve Sü­ley­man Şah Tür­be­si­’ni de zi­ya­ret et­miş­tir. Tür­be­yi, “Zi­yâ­ret­gâh-ı Sü­ley­mân Şâ­h” baş­lı­ğı al­tın­da şöy­le an­la­tır: “Al-i Os­mâ­n’­ın bü­yük ata­sı Er­tuğ­rul Be­y’­in ba­ba­sı Sü­ley­mân Şâh Mâ­hân di­ya­rın­dan çı­kıp, Al-i Sel­çu­ki­yâ­n’­a ge­lir­ken bu Ca’­ber Ka­le­si di­bin­de bü­tün adam­la­rıy­la otu­rur­ken, Sü­ley­mân Şâ­h’­a gusl icap et­ti, Fı­rât Neh­ri­’n­de gus­le­der­ken bi-em­ril­lah bo­ğu­lup, na­aş-ı şe­ri­fi­ni ka­le ete­ğin­de te­pe­ye def­ne­der­ler.”

(Süleyman Şah türbesinin ilk olarak bulunduğu yer)

Türbe ve Caber Kalesi, Osmanlı İmparatorluğu yıkılınca Fransız Suriye Mandası sınırları içerisinde kalmıştır. 21 Ekim 1921 tarihinde Türkiye ile Fransa hükûmetleri arasında imzalanan Ankara Antlaşması’nın 9. maddesi ve 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması’nın 3. maddesi gereğince Caber Kalesi ve türbe müştemilâtı ile berâber Türkiye Cumhuriyeti toprağı olarak kabul edilmiş ve Türkiye’ye burada muhâfız bulundurma ve bayrağını çekme hakkı tanınmıştır.

Suriye’nin 1973’teki baraj inşaatının yükselen suları bölgeyi tehdit edince, Suriye ve Türkiye’nin ortak çalışması ile türbe Halep’in Karakozak köyü yakınına taşınmıştır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Etüd Proje Dairesi Müdürü Prof. Dr. Ünal Demirarslan Dışişleri Bakanlığı’nın da talebiyle Süleyman Şah Türbesi’nin mimarı olarak görevlendirilmiştir.

Türbenin taşındığı bölgeye ayrıca karakol ve lojman binası inşası iki Türk mimar ve yirmi işçisinin çalışmalarıyla 4 ayda tamamlanmış ve masrafların tamamı Türk Hükûmeti tarafından karşılanmıştır. Süleyman Şah Türbesi, hem geleneksel Türk mimarî motiflerini hem de modern mimarî özelliklerini taşımaktadır. İnşaat çalışmaları sırasında Suriye Hükûmeti, yeni yapılacak türbenin Caber Kalesi’nde ki türbeden daha büyük olmaması şartını getirmiştir.
SULEYMANSAH
2008 yılında Teşrin Barajı’nın yükselen su seviyesinin yeniden Süleyman Şah türbesini tehdit etmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı çevresindeki duvarların altına 11,5 m boylarında 880 adet fore kazık ve geçirimsiz tabaka yerleştirmiştir. Ayrıca, türbenin çevresine beton duvar örülmüş ve iki bayrak direği dikilmiştir. Karakoldan çıkan atık suların Fırat Nehrini kirletmemesi için karakol binasının arka bölümünde paket arıtma sistemi kurulmuştur. Bunun yanında, türbenin etrafı Türkiye’den gönderilen ağaçlar ve hazır çim ile yeşil bir alan haline getirilmiştir.
Suleyman Sah _harita

Sonuç olarak Süleyman Şah’ın tam olarak seceresi ortaya konulamasa dahi  adının Selçukoğullarından Osmanoğullarına geçişin bir sembolü olduğu, osmanlı devletinin asli kurucu dedelerinden biri olmasa bile osmanlı devletinin kurulmasına vesile olmuş fahri atalarından biri olarak düşünülmesi gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Bu Konu İle İlgili Diğer İçerikler

468x60 REKLAM ALANI
Yorum Durumu: Yorum Yok
Sizinde bir katkınız olsun

Buraya Yorum Bırakabilirsiniz

XHTML: Kullanabileceğiniz Kod Etiketleri: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>